Regulamin

§1 Regulamin gry

1. Regulamin gry „Smoczy Jeźdźcy” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z przez Użytkowników ( zwanych dalej Graczami) gry „Smoczy Jeźdźcy” (zwanej dalej Gra).

2. Gra jest ciągle rozwijana i mogą występować w niej błędy lub czasowe problemy, w każdym takim przypadku należy to zgłosić Organizatorowi. Zatajanie i celowe wykorzystywanie błędów dla zdobycia profitów lub innych celów jest surowo wzbronione i może skutkować blokadą konta gracza.

3. Autorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez uprzedniej zapowiedzi. Gracz przed każdym logowaniem powinien przeglądać regulamin pod kątem jego zmian. Zalogowanie się do Gry oznacza akceptacje przez gracza całości aktualnego Regulaminu. Jeżeli gracz nie zaznajomił się z regulaminem lub nadal korzysta z gry po wcześniejszym przeczytaniu wprowadzonych zmian, przyjmuje się, ze zaakceptował zmiany.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej Gry, pod adresem: www.smoczyjezdzcy.pl/o_grze/regulamin

5. Autorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w grze bez uprzedniej zapowiedzi.

§2 Uczestnictwo w grze

1. Warunkami uczestnictwa w Grze jest przeczytanie i wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień regulaminu gry „Smoczy Jeźdźcy” oraz wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

2. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej Gry „Smoczy Jeźdźcy”. Założenie konta w Grze skutkuje jednoczesnym założeniem konta użytkownika na forum internetowym o tym samym loginie i haśle. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje dostęp do bezpłatnej podstawowej wersji gry. Granie w wersje podstawową jest czasowo nieograniczone.

3. Autorzy Gry mogą usunąć konto Gracza albo czasowo lub na stale zablokować dostęp do konta w wypadku naruszania przez gracza przepisów Regulaminu, prawa Polskiego lub międzynarodowego.

§3 Dostępność Gry

1. Gra jest udostępniana w celu dostarczenia rozrywki Graczom.

2. Autorzy zobowiązują się naprawiać usterki w działaniu Gry tak szybko, jak to możliwe.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Gry lub niektórych jej funkcji, oraz za problemy z serwerami i infrastruktura sieciowa, które wynikają z problemów firm trzecich. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia w związku z brakiem dostępności Gry.

§5 Odpowiedzialność za szkody

1. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za bezpośrednie lub pośrednie szkody wszelakiego rodzaju, mogące powstać po stronie gracza w związku z użytkowaniem gry lub tez w związku z niemożnością skorzystania z tychże usług.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane uczestnictwem w Grze, za straty finansowe lub moralne, w tym za szkody i straty wyrządzone osobom trzecim. Organizator nie kontroluje treści przed opublikowaniem ich przez Graczy, nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność lub niezawodność . W wypadku wiedzy lub informacji o sprzecznych z prawem treściach Organizator będzie je niezwłocznie usuwać.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych. Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła.

§6 Opłaty

1. Uczestnictwo w grze jest całkowicie bezpłatne. 
2. Gracz ma możliwość zakupienia Monet Maeterii (MM) poprzez Paypal'a  lub sms-em. MM pozwalają graczowi na dokupienie dodatkowej energii i kilka innych bonusów.

Cennik MM (Paypal):
  • 40 MM - 5.99 PLN
  • 80 MM - 9.99 PLN
  • 160 MM - 14.99 PLN
  • 400 MM - 29.99 PLN
  • 800 MM - 49.99 PLN
  • 1600 MM - 89.99 PLNCennik MM (płatność SMS):
  • 20 MM - 5 PLN + VAT
  • 40 MM - 9 PLN +VAT
  • 100 MM - 20 PLN + VAT

§7 Polityka prywatności

1. Organizator przechowuje i przetwarza dane osobowe Graczy zgodnie z polskim prawem, w tym z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.) Gracz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptacje regulaminu gry „Smoczy Jeźdźcy”.

2. Organizator gry zobowiązuje się do ochrony danych osobowych by nie zostały one wykorzystane w sposób niezgodny z prawem polskim i międzynarodowym jak również nie zostały one udostępnione osobom nieupoważnionym.

3. Gracz może usunąć swoje dane osobowe z bazy danych, skutkiem tego będzie jednak usuniecie konta w grze. Jeżeli Gracz życzy sobie, aby jego dane osobowe zostały usunięte z bazy prosimy o pisemne powiadomienie; Kontakt: e-mail: karol.padiasek@gmail.com. W takim przypadku usuniemy dane Gracza tak szybko na ile jest to możliwe.

4. Organizator może wykorzystać adresy IP użytkownika zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach egzekwowania postanowień Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania posiadanych danych Gracza specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§8 Odpowiedzialność Użytkownika

1. Organizator udostępnia Graczowi konto wraz z wirtualna postacią. oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do korzystania z gry. Wszystkie udostępnione elementy gry (konto, postać,przedmioty etc...) są własnością Organizatora. Gracz nie ma żadnych praw do wykorzystania konta w celach innych niż związanych z grą.

2. Gracz zobowiązuje się do korzystania z udostępnionego mu konta zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się Graczom użytkowania gry w celach zarobkowych lub innych celach związanych z działalnością gospodarcza.

3. Gracz zobowiązuje się do dochowania wszelkiej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa udostępnionego mu konta, w tym niedopuszczeniu do korzystania z tego konta przez osoby trzecie.

4. Zabrania się przeniesienia konta użytkownika osobom trzecim. Gracz nie może sprzedawać, oddawać, darować, przyjmować, kupować, pożyczać ani zamieniać konta.

5. Zabrania się wszelakiego przekazywania danych dostępu własnej postaci (loginu, hasła) innym graczom, oraz wyłudzania od graczy haseł oraz wykradania danych dostępu innego gracza.

6. Zabrania się włamywania lub udziału we włamywaniu na konto innego gracza.

7. Gracz jest odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia mające miejsce na udostępnionym mu koncie.

8. Zabrania się używania więcej niż jednego konta użytkownika.

§9 Zachowanie Gracza

1. Gracz zobowiązuje się do wykorzystywania Gry zgodnie z jej przeznaczeniem;

2. Gracz zobowiązuje się, że w ramach Gry nie będzie rozpowszechniał żadnych treści o charakterze politycznym, reklamowym, religijnym, obraźliwym, propagującym przemoc, seksistowskim, rasistowskim, pornograficznym lub innym moralnie zdrożnym albo nieprzyzwoitym. Dodatkowo Gracz zobowiązuje się nie używać żadnych chronionych prawem pojęć, nazwisk, fotografii, filmów wideo, utworów muzycznych, gier lub innych materiałów.

3. Organizator nie toleruje żadnego rodzaju gróźb. Konsekwencją wszelakiego rodzaju gróźb jest co najmniej jedno oficjalne ostrzeżenie. W szczególnych przypadkach konto Gracza zostanie zablokowane lub usunięte.

4. Gracz nie może używać słów i zwrotów, które mogą być odebrane przez innych jako obraźliwe. Zabrania się również szykanowania innych osób.

5. Organizator zabrania umieszczania obcych linków. Możliwe są wyjątki od tej reguły, wymagające jednakże zezwolenia administratora.

6. Zabrania się wykorzystywania błędów i bugów oprogramowania gry oraz rozpowszechnianie informacji o nich, poza wątkiem dot. błędów na forum Gry. Tego rodzaju nadużycia będą karane np. blokada konta, lub jego kasacją. Zabrania się zatajania przed administracją faktu wykrycia jakichkolwiek błędów oprogramowania.

7. Niedopuszczalne są działania Graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie Gry. 

8. Zabrania się graczom obrażania i nadmiernego krytykowania (szczególnie niekonstruktywnego) moderatorów i administratorów. Aktualna lista postaci administratorów:
- Mano De Dios
- Pierna de Dios
- Corazón de Dios
- Nuca de Dios
- Cabeza De Dios

9. Zabrania się notorycznego narzekania na zasady gry, w szczególności wylewania swych żali na czacie gry. Jednakże bardzo mile widziana będzie konstruktywna krytyka, która gracze powinni zamieszczać na forum w wątkach:
a) "Błędy w grze - zgłaszamy błędy, których jesteśmy pewni, że są błędami." - wątek przeznaczony do zgłaszania wszelkiego rodzaju błędów, czy też "dziwnych" zachowań aplikacji gry
b) "Chciałbym się poskarżyć" - tutaj prosimy opisywać wszelkie elementy gry, które według gracza powinny być zmienione, z powodów takich jak: zawód jest nieopłacalny, dana profesja nie ma wystarczających bonusów i jest zupełnie nieatrakcyjna na tle innych, dana rasa jest poszkodowana względem pozostałych. Wszystkie wypowiedzi powinny być uargumentowane
c) "Domagalnia" - jest to wątek służący do przedstawiania propozycji graczy odnośnie nowości w grze. Jeśli uważasz że masz świetny pomysł na rozwinięcie fabuły gry i chcesz się tym podzielić z autorami, to jest właśnie miejsce, żeby to zrobić.

10. Zezwala się graczowi posiadać wiele postaci w grze, jednakże zabronione jest tworzenie kolejnych postaci w celu uzyskania korzyści poprzez postać główną gracza, tzw. "klonów". W szczególności zabronione jest tworzenie kolejnych postaci przy użyciu linku referencyjnego w celu uzyskania darmowych Monet Maeterii.

§10 Kary dyscyplinarne

1. Gracz naruszający §9 niniejszego regulaminu, a w szczególności podpunkty 5 i 7, może zostać ukarany zablokowaniem lub usunięciem konta. Długość ewentualnej blokady ustala Organizator.

2. Mając na względzie podpunkty 2 i 3 §9 regulaminu, Organizator wprowadza karę "spamera", czyli czasowej blokady wypowiedzi na forum oraz chacie.

3. Długość "spamera" ustala Organizator, według taryfikatora. Zasadność uznania danego naruszenia pozostaje w gestii Organizatora.

4. Taryfikator "spamerów" i blokad konta:

- doba - niecenzuralne wypowiedzi, obrażanie, jednorazowe wpadki
- 3 dni
- trolling, napuszczanie na siebie graczy, buntowanie
- tydzień
- wchodzenie na real
- 2 tygodnie
- nagminne łamanie regulaminu i zasad netykiety
- miesiąc
- wyjątkowe przewinienia
- całkowita blokada konta - w przypadkach, gdy czasowe kary nie skutkują i gracze wciąż łamią zasady gry, Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitej blokady konta, włącznie z automatycznym blokowaniem kolejnych kont zakładanych przez danego Gracza

§11 Prawa autorskie

1. Informacje wprowadzane na stronie gry przez Gracza mogą być przeglądane poprzez Internet przez osoby trzecie na całym świecie. Użytkownik wyraża na to zgodę wraz z wprowadzaniem tych informacji.

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane i rozpowszechniane przez niego w sieci teksty, pliki, fotografie, filmy wideo, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła chronione prawami autorskimi oraz inne materiały, informacje itd.

§12 Informacje dodatkowe

1. Wszelkie uwagi, reklamacje, zapytania oraz informacje odnośnie gry Smoczy Jeźdźcy mogą być kierowane na adres e-mail: karol.padiasek@gmail.com.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Gracza, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gry, a także do dokonywania zmian i w każdy inny sposób oddziaływania na stronę techniczna konta Gracza, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania Gry.

§13 Postanowienia końcowe

1. Z powodu naruszeń regulaminu gry Organizator ma prawo do ostrzegania i upominania gracza, może również w szczególnych przypadkach niezwłocznie i bez uprzedzenia wymówić, ograniczyć lub całkowicie wstrzymać wszystkie usługi związane z gra.

2. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i niezwłocznie powiadomić Operatora o takiej decyzji.

§14 RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Design Forge Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Londynie.


2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Karol Padiasek
adres e-mail: hello@design4g.co.uk,
adres pocztowy: 10 Mayfield House, Northfield Road, N16 5RU, London, UK.


3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z Twoją aktywnością w grze Bimboland oraz w związku z tansakcjami dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem systemu płatności PayPal oraz JustPay SMS.


4. Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz trwałego usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby dokonać powyższych procedur należy skontaktować się z administratorem Twoich danych osobowych lub wysłać mail bezpośrednio na adres hello@design4g.co.uk

Smoczy Jeźdźcy 2008-2019 All Rights Reserved